tirsdag 26. januar 2010

80) Jer. 1, 11-12.


 Mitt ord.
Jer. 1, 11-12.
.
Jeremia var profet i ei frafallstid. Folk vendte seg fra sin Gud og dyrket avguder. Da fikk han kall fra Gud til å ta hans vilje for folket. De gikk sin egen vei. Nå ba Jeremia dem å gå Guds vei. Det er ca, 600 år før Kristus. Vi finner dette omtalt flere steder i hans bok. Det var ikke nok å tale om frafallet en gang og tro at det ordnet seg. Han måtte tale om det samme igjen og igjen. Se f. eks. kap. 2, 13; 6, 13-14; 8, 7-10.
.
Dette er bilde på endens tid da Bibelen sier det skal komme et stort frafall. I 2. Tes. 2, 13 skriver Paulus inspirert av Guds Ånd: Først må frafallet komme. Det er ikke til å unngå. For Gud har sett hvordan det vil ende, og derfor advarer han oss mot faren. Også vi kan rives med i fallet og komme bort fra Gud.
.
William Booth stiftet Frelsesarmeen i 1865. Mot slutten av sitt liv talte også han ”profetisk” og forutså vår egen tid. Da sier han: ”I den siste tid skal det bli religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud og himmel uten helvete.”
.
Er ikke det et sammendrag av vår tid? Slik forkynner mange nå, og slik er samfunnet blitt. Biskop Brorson skrev en salme i 1765: ”Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann?” Det er stor fare for at slik er det i vår tid.
.
Det er faktisk deprimerende. Hvis vi er realistiske og ærlige ser vi at det går mot stupet. Noen kan bli fristet til å tenke: Har Gud tapt kampen, er det mislykket? Men det er en blasfemisk tanke. Vi har ikke lov til å la den slippe inn i vårt hjerte.
.
I denne teksten har vi et godt svar på det: Guds ord står fast. Det behøvde Jeremia, kap. 1, 2 og 4. For hans ord er det eneste faste punkt i tilværelsen. Derfor lyder det så ofte: Land, land, land, hør Herrens ord. kap. 22, 29. Se også kap. 23, 28-29. Hebr. 4, 12. Jes. 55, 11.
.
Her må vi være våkne, sier Herren. Her bruker han et bilde eller en illustrasjon når Herren viser profeten et tre. Mandeltreet betyr det våkne tre. Det blomstrer først om våren på naken kvist, og det skjer så fort.
.
Vi mennesker sover ofte åndelig talt. Vi legger så lite merke til det som skjer omkring oss. Men Gud er nøye. Han våker over sitt ord slik at det blir oppfylt. Han vil oppfylle og fullbyrde sitt ord. Det han har sagt, vil skje i rett tid. Det er pålitelig sant. Vi har talløse eksempler på det, f. eks. i Messiasprofetiene og om Israels folk, jfr. kap. 31, 31.
.
Men det er noen profetier som står igjen og som ikke ennå er oppfylt eller er delvis oppfylt. Vi kan imidlertid være sikre på at de vil oppfylles. La oss minne om noen få:
.
1. Kap. 29, 13:
Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.
.
Dette er et frelsesord som har gått i oppfyllelse mange millioner ganger. Men det er ikke oppbrukt ennå. Det er bare delvis oppfylt, så å si. For ennå er det mange som ikke er frelst, men som kan bli det om de søker Herren. Veien er den samme til alle tider: Det er å kalle på Herren den stund han er nær.
.
Jesus sier: ”Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.” Og i Jes. 1, 18 står det så fint: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.” Det er veldige ord og løfter. Gud vil gjøre noe for oss når vi kommer.
.
Men her skal vi huske det tekstordet sa: Når dere søker meg av hele deres hjerte. Det er samme sak som det prof. Hallesby talte om noen ganger: Du må ikke fuske i omvendelsen. Det betyr at vi ikke skal bortforklare våre synder og svikt. Vi skal ikke dekke over dem med unnskyldninger eller skyve skylden over på andre. Det er svik i ånden.
.
Da blir vi som han som kom inn i bryllupssalen uten de rette klær. Mat. 22, 11-13. Han ble kastet ut i mørket utenfor. Paulus sier til og med at han måtte kaste fra seg alt det gode han hadde gjort: Det som var meg en vinning, har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Fil. 3, 7. Historien om Annanias og Safira i Apg. 5 er eksempel på fusk. De løy for Den Hellige Ånd.
.
Lukk opp alle skuffene i ditt hjerte, la Jesus få komme inn alle steder. Ta imot en hel og full forlatelse for synder og frelse av bare nåde. Det er veien alle kristne har gått.
.
2. Joh. 14, 1-3.
Det er et ord som ikke er oppfylt ennå, men som Gud vil sørge for vil skje. Han våker over dette ordet også. For her står det at når tiden er inne og alt er ferdig i Guds rike, vil Jesus komme igjen: ”Når jeg er gått bort og har gjort in stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.”
.
Vi har mange ord i Bibelen for denne sannheten. Vi nevner bare disse her: 1. Tes. 4, 16-17 – det er Paulus’ første brev skrevet etter og i vekkelsen i byen. Da minner han dem om Jesu gjenkomst. En dag er den siste på jord, og Gud vil sørge for at den dagen kommer.
.
Vi må nok lide hån og spott fra verden og fra verdslige kristne som ikke lenger tror på gjenkomsten. Men det er ikke noe nytt. Folk har tvilt på det til alle tider. Det minner Peter oss om i et avsnitt i sitt siste brev: 2. Pet. 3, 3-4. Her sier han: ”Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.”  
.
Det er en profeti om hvordan det skal bli i den siste tid, da skal folk spotte talen om gjenkomsten. For Jesus drøyer med å komme, og folk flest er utålmodige og venter han straks. Hvis det ikke skjer, vil de ikke lenger tro på det og kaster seg ut i et verdslig liv uten tanke på Guds vilje. Og kanskje det også gjenspeiler Peters egen tid. Kanskje var det allrede da slike tanker ute blant folk.
.
Men Gud er våken! Han vil se til at hans ord blir oppfylt. I rett tid og i hans time skal det skje. Det blir en veldig overraskelse for mange som ikke lenger tror på ordet om hans gjenkomst. Da skjer det: Skyene brister og han er her. Da kommer den evige skillsmisse der Guds folk går til Guds himmel og verden til fortapelsen.
.
3. 2. Tes. 1, 8-9 og 2. Tim. 4, 1.
Her taler Paulus om det som venter de ugudelige: de skal lide straff, en evig fortapelse. En dag skal Gud dømme både levende og døde. Da er oppgjørets time kommet. Den skal ingen komme unna.
.
Johannes er inn i denne tiden og skriver: ”Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. … Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.” Åp. 20, 12 og 15.
.
Noen velger altså å ikke tro på disse ordene. Men de står fast, og Gud vil se til at det skjer slik som Ordet sier. For han våker over sitt ord. Og han fullbyrder det. Det er ikke vi kristne som sier dette. Vi bare siterer det Gud har sagt. Og han er pålitelig. Det kommer til å skje slik han har profetert ved sine profeter. De lærde kan strides, men Gud har alltid det siste ord.
.
I vår tid vil nok kampen stå om Guds ord, om vi tar det på alvor. La oss ikke slå av på ordene der, men lese dem som de står.
Amen.
.